Zápis prvňáčků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

se koná dne 26. dubna 2018
od 13.30 hodin do 18.00 hodin v budově ZŠ Sokolovská

  • Ve školním roce 2018/2019 mohou být z hlediska kapacity školy otevřeny 2 třídy s počtem žáků 52.
  • Žádost o přijetí ke vzdělávání bude nutné v letošním roce vyplnit elektronicky na portále zapisyzs.liberec.cz
  • Bližší informace na www.zssokol.cz (budou zveřejňovány průběžně od 3.4.2018).
  • Na portále bude možné také zadat rezervaci konkrétního času pro administrativní část zápisu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č.1/2018 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci)

Přijímány budou děti nar. od 1.9. 2011 do 31.8.2012, které se dostaví k zápisu do prvního ročníku ve stanoveném termínu.

K zápisu je nutné přinést:

  • vyplněnou žádost z přihlašovacího portálu
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce, pokud vlastní občanský průkaz dítě, má tento doklad přednost před občanským průkazem zákonného zástupce.
  • v případě, že se trvalý pobyt dítěte liší od bydliště zákonného zástupce je nutné potvrzení, které dokládá trvalý pobyt dítěte (Výpis z evidence obyvatel na SML)

Trvalé bydliště dítěte je zjišťováno dle evidence obyvatelstva. Výpis dětí z evidence ze spádové oblasti ZŠ Sokolovská škola obdrží od SML těsně před zápisem. Pokud máte pochybnosti o trvalém bydlišti svého dítěte, je lepší přijít k zápisu již s výpisem z evidence obyvatel. Předejdete tím následným komplikacím.

Dokumenty typu kupní smlouvy, dokladu o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče.

Občanský průkaz zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriteria pro přijetí žáků

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

3. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

4. Ostatní děti

5. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kriterií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním

Žádost o odklad povinné školní docházky k vyplnění také elektronicky.

K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa.


Poznámky:
1. Kriteria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2017 udělen odklad povinné školní docházky.
2. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ok

Vážení rodiče, 3. 4. 2018 bylo zahájeno vydávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávánína zápisovém portále zapisycz.liberec.cz. Do portálu budete přesměrováni po kliknutí na odkaz na webové stránce školy.

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.


Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


V případě, že nemáte k dispozici počítač a tiskárnu (tudíž nemůžete vyplnit a vytisknout žádost o přijetí) bude Vám dne 24. 4. 2018 v době od 16 do 17 hodin v rámci Dne otevřených dveří k dispozici zaměstnanec školy, který s Vámi žádost vyplní a vytiskne.


O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit dítě i na jinou než spádovou školu. Dítě na nespádové škole bude přijato pouze v případě dostatečné kapacity míst v otevíraných prvních třídách po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.


K vlastnímu zápisu dne 26. 4. 2018 je nutné přijít s vytištěnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (odkladu povinné školní docházky) a doložit rodný list dítěte a občanský průkaz k ověření údajů v žádosti.

 

Přihlášení