EU projekty

Aktivity ZŠ Sokolovská - projekt

Počet zhlédnutí: 257

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga, školního asistenta a kariérového poradce. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a podporovat žáky ohrožených školním neúspěchem.

Čtěte více...

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_32/0008204 je spolufinancován Evropskou unií

Počet zhlédnutí: 444

Projekt reaguje na problém současného hodnocení výkonu žáků v ZŠ Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje, kde Žadatel Služby a školení MB (dále i SŠMB) působí a zná cílovou skupinu (CS) pedagogů. Projekt s využitím analýzy současného stavu formativního hodnocení v uvedených regionech bude využívat poznatky k podpoře učení v souvislostech, zda se žák učí, jak přemýšlí, čemu nerozumí a jak učení ovlivňuje jeho poznání. Pro toto zjištění bude potřeba naučit učitele, aby rozuměl cílům učení.

Čtěte více...

projekt ZŠ Sokolovská

Počet zhlédnutí: 606

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga a školního asistenta. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Čtěte více...

Ovoce do škol

Počet zhlédnutí: 695

Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Čtěte více...

Znalost jazyka – okno do světa

Počet zhlédnutí: 930

Škola zapojena do projektu: Znalost jazyka – okno do světa v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56.

Čtěte více...

Vzdělávání dotykem

Počet zhlédnutí: 806

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace je partnerem projektu " Vzdělávání dotykem ".

Čtěte více...

Podpora moderních forem výuky na ZŠ LK

Počet zhlédnutí: 839

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/01.0036

Čtěte více...

EU – peníze školám

Počet zhlédnutí: 790

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0035 Zahájení projektu: 1. 9. 2010 Ukončení projektu: 28. 2. 2013 Rozpočet projektu celkem: 2 363 841,- Kč

Čtěte více...

Firmičky

Počet zhlédnutí: 842

Čtěte více...

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Počet zhlédnutí: 753

Cílem projektu bylo posílení kompetencí pedagogů při práci s interaktivními prvky při výuce a otestování vytvořených výukových hodin žáky. Důraz byl kladen na obsahovou i metodickou náplň výukových hodin a zpětnou vazbu od žáků. Použití hlasovacích systémů byla zvýšena možnost ověření probrané látky a umožněna diskuse a spolupráce v rámci vyučovací hodiny.Cílovými skupinami byli pedagogové a žáci ZŠ města Liberce.

Čtěte více...

Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů

Počet zhlédnutí: 941

ZŠ Sokolovská je partnerskou školou v projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.

Čtěte více...

Čtení a psaní s porozuměním

Počet zhlédnutí: 833

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

Čtěte více...

Síť tvořivých škol

Počet zhlédnutí: 814

Cílem projektu je šíření činnostního učení, kde nové poznatky žáci nabývají názorně, vlastní činností a prožíváním a učení dětem přináší radost a pocit uspokojení z pochopení a zvládnutí učiva.

Čtěte více...

Školní poradenské pracoviště

Počet zhlédnutí: 810

Podpora výchovy a vzdělávání z ESF ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. se stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října letošního roku do konce školního roku 2011/2012 bude z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému celkovou částkou blížící se 5 milionům korun. Na projektu spolupracují další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p.o.

Čtěte více...

Zelená technice

Počet zhlédnutí: 776

ZŠ Sokolovská je partnerskou školou Technické univerzity Liberec v projektu Zelená technice v rámci operačního projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Čtěte více...

  • 1
  • 2

Přihlášení