Školská rada

POZOR!

Volby do školské rady


Prodloužení funkčního období členů školské rady


V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, uzavřením škol a přechodem na distanční výuku bylo znemožněno uskutečnění volby členů školské rady z řad pedagogů a oprávněných osob, která měla proběhnout v listopadu 2020.
Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.
O náhradním termínu voleb do školské rady vás budeme informovat dle aktuálního vývoje situace.

Školská rada:

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

 

 

Složení školské rady:

Zápisy z jednání:

Přihlášení