EU – peníze školám

Počet zhlédnutí: 807

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0035 Zahájení projektu: 1. 9. 2010 Ukončení projektu: 28. 2. 2013 Rozpočet projektu celkem: 2 363 841,- Kč

Peníze školám

projekt01Projektovým záměrem bylo zajistit žákům dobré základy anglického jazyka a vést je k pochopení nezbytnosti znalosti cizích jazyků, zkvalitnit a zefektivnit výuku anglického jazyka, matematiky, informačních a komunikačních technologií a ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda, snížit výskyt rizikového chování žáků a umožnit rovný přístup ke vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Díky možnostem výběru vhodných šablon, se nám projektový záměr podařilo naplnit.

Individualizace výuky v anglickém jazyce prostřednictvím hodin s rodilým mluvčím umožnila žákům na určité jazykové úrovni bez ostychu přirozeně komunikovat, zefektivnění výuky anglického jazyka nastalo využitím nově vzniklých výukových materiálů. Po skončení projektu i nadále budeme žákům nabízet v rámci volnočasových aktivit konverzaci v jazyce s rodilým mluvčím.

Pro zkvalitnění výuky v moderních informačních a digitálních technologií se díky individualizaci žáci na určité úrovni znalostí a dovedností zdokonalovali a rozvíjeli svoje výtvarné schopnosti v počítačové grafice, svými dovednostmi se dostali na úroveň velmi kvalitně zpracovaných prezentací na dané téma. Podporováni byli i digitálními výukovými programy v této oblasti a novým vybavením počítačové učebny.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla podpořena výukovými materiály pro prvouku na 1. stupni ZŠ a přírodopis na 2. stupni ZŠ a digitálními výukovými programy pro zeměpis na 2. stupni ZŠ. Finančně byla z projektu zajištěna rekonstrukce učebny přírodních věd.

Výukové materiály, které se týkaly matematické gramotnosti podporují správné navození pojmu zlomek, trojúhelník a sledují následnou návaznost ve vytváření těchto pojmů mezi 1. a 2. stupněm ZŠ.

Podpůrnou personální službu dětem se SVP poskytli dva asistenti pedagoga.Projekt02

Na škole působila školní psycholožka, jejíž činnost hodnotíme jako přínosnou a účinnou skrze její přítomnost přímo ve škole, možnost její přímé účasti v hodinách, konzultacemi s vyučujícími i rodiči a řešení případných potíží ihned aktuálně bez dlouhých objednacích a čekacích lhůt v PPP. Psycholožka vykonávala nejen diagnostickou část, ale i dlouhodobou a průběžnou terapeutickou a podpůrnou péči, která přímo navazovala na práci vyučujících pedagogů a zapojovala i rodinu do nejefektivnějšího řešení, poskytovala účinnou prevenci učebního či kázeňského neúspěchu.

Výukové materiály jsou pro veřejnost zpřístupněny na školním elearnigovém portálu moodle.fyzikaonline.cz

Přihlašovací jméno je dum a heslo pro přístup dumky.

Přihlášení